درباره من

برآن شدم تا از طریق ایجاد یک مجموعه کاری،هم نفراتی را در راستای گروه بانوان خلاق در کنار یکدیگر سازماندهی کنم و هم از طریق شکوفا شدن ذوق و استعداد شخصی ام به نشر زکات گونه هنر خود جامه عمل بپوشانم.